Нашите постижения в сферата на устойчивото и иновативно производство на пожароустойчиви врати

Ние от фирма „АРП“ ООД сме горди да обявим две значителни технологични постижения, които през 2023 година промениха траекторията на нашата компания, в посока екологична отговорност и твърд ангажимент за опазване на околната среда. Усилията ни са насочени към ефективно управление на процесите, дейностите, продуктите и услугите, които могат да окажат влияние върху околната среда.

  1. Стъпки към внедряване на 100% чиста слънчева енергия: използване на възобновяеми природни ресурси

 Изменението на климата е може би най-сериозният проблем, пред който е изправено обществото днес.

Във фирма „АРП“ ООД устойчивостта е една от нашите основни ценности. Като част от нашата отдаденост за намаляване на въглеродният отпечатък на нашето производство и продукти, ние направихме голяма крачка напред, като започнахме да захранваме нашето производство и търговски операции със 100% чиста слънчева енергия, която произвеждаме сами в завод АРП. Използвайки енергията на слънцето, ние значително намалихме зависимостта си от невъзобновяеми природни ресурси, свеждайки до минимум емисиите на парникови газове.

Тази инициатива е доказателство за нашия ангажимент за намаляване на емисиите, чрез използавнето на възобновяеми енергийни ресурси и допринасяйки за чиста природа на бъдещите поколения.

  1. Автоматизирана производствена линия: Подобряване на производителността и качеството на нашите врати

 Иновациите са движещата сила за постоянния успех на „АРП“ ООД и ние се гордеем да обявим успешното внедряване на нашата модерна, автоматизирана производствена линия, оптимизира ефективността и прецизността на производствените операции. Чрез постепенното автоматизиране на почти всички производствени операции, дигитализация и роботизация на производството, постигаме много висок производствен капацитет.

Въвеждането на тази нова технология напълно промени производствения ни процес, което позволява на нашите квалифицирани специалисти да се съсредоточават само върху задачи, които изискват по-висока квалификация и опит, докато автоматизираните системи се справят с повтарящи се, трудоемки и отнемащи време технологични процеси.

В резултат на това, имаме значително увеличение на производителността на труда, което ни позволява да посрещнем нарастващото търсене, без да правим компромис с качеството на нашите продукти.

Прилагайки автоматизацията, ние подобрихме надеждността на нашите врати, проследимостта на поръчките и най-вече осигурихме високо качество без увеличаване цената на продукта.

Поглед напред: Нашето обещание за едно по-устойчиво и добро бъдеще

Постиженията ни през 2023 година са само първата стъпка в нашият дългосрочен план за устойчив икономически растеж, технологичен напредък и социална отговорност на фирма „АРП“ ООД.

Тази голяма стъпка напред подчертава непоколебимата ни отдаденост да отговаряме и надминаваме дори най-високите очаквания на нашите клиенти, като същевременно проправяме пътя за още по-иновативни идеи за нашето производство в бъдещето.

Като лидер в бранша на стоманени пожароустойчиви врати, ние сме готови да бъдем пионери на нови практики, като първи се адаптираме към нуждите на времето и прилагаме новите идеи за достоен бизнес в индустрията.

Нашата дългосрочна визия и политика по околната среда е да прилагаме екологично-чисти бизнес практики и да произвеждаме продукти, които не замърсяват околната среда. На основа на Политиката ни по опазване на околната среда ние си поставяме и изпълняваме дългосрочни и краткосрочни цели по околна среда, свързани с ефективно използване на природните ресурси.

Заедно с нашите партньори – доставчици на материали и услуги, които споделят нашите ценности, ние се развиваме, така че устойчивостта и иновациите да съжителстват хармонично, с цел оказване на трайни, положителни въздействия върху аспектите на околната среда и цялостната човешка общност.

Благодарим ви за вашата непоколебима подкрепа и че сте част от бъдещето, което искаме да изградим!

* ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА CO2 – НОРМАТИВНО ПОЗОВАВАНЕ

За да се ограничи повишаването на температурата до 2 градуса, глобалните емисии на парникови газове трябва да бъдат намалени. 

Решение No 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно усилията на държавите членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. (ОВ, L 140/136 от 5 юни 2009 г.), наричано по-нататък „Р ешение No 406/2009/ЕО “ и от Р егламент (ЕС) 2018/842 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки през периода 2021 – 2030 г., допринасящи за действията в областта на климата в изпълнение на задълженията, поети по Парижкото споразумение, и за изменение на Р егламент (ЕС) No 525/2013 (О В, L 156/26 от 19 юни 2018 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2018

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *