Политика по околната среда

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА „АРП” ООД ЗА ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА

Нашата основна цел е да създадем такова управление на процесите и организация на работата в дружеството, чрез които да се гарантира опазването на околната среда. Осъзнавайки своята отговорност при изграждането, поддържането и постоянното подобряване на Системата за управление на околната среда (СУОС), ръководството декларира следните основни принципи и постановки:

 • В съответствие с предмета на дейност и предвид евентуалните въздействията върху околната среда да се стремим към точно идентифициране на аспектите на околната среда и възможните рискове, произтичащи от процесите, които управлямваме и дейностите, които реализираме;
 • Непрекъснато подобряване на дейностите по опазване на околната среда, чрез непрекъснато наблюдение на протичането на процесите, намаляване на риска от замърсявания, както и ефективно и ефикасно подобряване на резултатността по отношение на околната среда;
 • Спазване на Българското и Европейско законодателство, както и спазване на други изисквания по отношение на околната среда;
 • Огласяване на настоящата политика и свързаните с нея дългосрочни цели, с цел постигане осъзнаване и съпричастност от страна на хората, чрез създаване на подходящи условия, стимулиращи служителите за пълноценно участие и проява на инициатива при изпълнение на дейностите по отношение на околната среда;
 • Поддръжка на документираната СУОС, съгласно стандарта ISO 14001 и прилагане на процесен, системен и фактологичен подход при нейното управление;

Също така, осъзнавайки глобалните заплахи от замърсяване на околната среда, си поставяме като основна цел да се старем да дадем своя принос за нейното опазване и със съзнание за отговорността, която носим пред бъдещите поколения, като:

 • Се ангажираме, чрез начина на управление и контрол на процесите, на които сме в състояние да влияем, да предотвратяваме и/или намаляваме евентуални вредни въздействия върху околната среда, включително замърсявания;
 • Да се стремим да подобряваме продуктите, които предоставяме, с оглед създаване на такива, оказващи възможно най-малко вредно въздействие върху околната среда;
 • Да се стремим ефективно да използваме природните ресурси, особено невъзобновяемите източници на енергия, респективно да използваме повече алтернативни източници на енергия;
 • Да бъдем информирани, за да спазваме приложимите законови и други изсквания, отнасящи се до аспектите на околната среда;
 • Да повишаваме съзнанието за опазване на ОС на всички наши сътрудници и партньори;
 • Да постигаме високо качество на своите продукти, но не на всяка цена, а само при стриктно спазване на всички нормативни изисквания по отношение на околната среда;

В тази връзка основен инструмент и помощник за прилагане на очертаната политика и постигане на дългосрочните ни цели е и ще бъде документираната и внедрена СУОС, в съответствие с международния стандарт ISO 14001. Настоящата политика е достъпна до всеки служител, както и до всички външни заинтересовани лица и обществеността, като по всяко време и при поискване тя ще бъде предоставяна за запознаване.

Като Управител на дружеството декларирам личното си участие и отговорност за осигуряване на необходимите ресурси за изпълнение на поставените цели и очертаната политика, процесите на управление и непрекъснато подобряване ефикасността на системата, както и се ангажирам ежегодно и при евентулни промени да преразглеждам за адекватност настоящата политика.

01 Април 2021 г.,

Марио Петров 
Управител 
Гр. Пловдив