ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА „АРП” ООД ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО

Водени от убеждението, че успехът на всяко предприятие зависи от способността му да удовлетворява изискванията и очакванията на своите клиенти, персонал, собственици, партньори и на обществото като цяло, усилията ни са насочени към ефективно управление на процесите, оказващи влияние върху качеството, което е предпоставка и за постигане на рентабилност на производството и краен икономически просперитет. 

 

Нашата основна цел е да удовлетворяваме изискванията на клиентите и постигаме такова развитие на дружеството, което да осигури трайно присъствие на българския пазар, респективно в дългосрочен план – на европейския. В тази връзка ръководството на дружеството планира своите стратегически цели и ангажименти за стриктно удовлетворяване на законовите изисквания, включително съответствието на продуктите, съгласно хармонизираните стандарти. 

 

Основен инструмент за прилагане на декларираната политика е внедрената и сертифицирана Система за управление на качеството на „АРП” ООД, която отговаря на международния стандарт ISO 9001:2015. Решаващи за нашия успех са постоянните подобрения и поддържане на СУК, с цел постигане на по-висока резултатност и ефективност, в това число и поддръжка на внедрената и система за производствен контрол, съгласно DIN 18200:2000-5, сертифицирана от Ift Rosenheim Gmbh. 

 

Нашият персонал е отговорен за качеството на изделията и монтажа им на обектите, в рамките на своята служебна компетентност и се стреми към недопускане на несъответствия с изискванията за качество и безопасност. Убедени сме, че професионализъмът на сътрудниците е решаващ за качеството на извършваните дейности, поради което се стремим да осигуряваме непрекъснато обучение и повишаване на квалификацията. 

 

Политиката и целите по качеството, както и всички документи на системата се разгласяват и са задължителни за изпълнение от целия персонал. 

 

Като ръководител на дружеството поемам ангажимента да осигуря всички необходими ресурси за изпълнение на поставените цели и очертаната политика и декларирам личното си участие и отговорност във връзка с обявената в декларацията. 

 

Марио Петров 

Управител 

Гр. Пловдив