Качество

Качество

Сертификати

Нашата основна цел е да удовлетворяваме изискванията на клиентите и постигаме такова развитие на дружеството, което да осигури трайно присъствие на българския пазар, респективно в дългосрочен план – на европейския.

В тази връзка ръководството на дружеството планира своите стратегически цели и ангажименти за стриктно удовлетворяване на законовите изисквания, включително съответствието на продуктите, съгласно хармонизираните стандарти. 

Система за управление на качество, съгласно ISO 9001:2015

АРП прилага управление на качеството в областта на проектиране, производство и монтаж на пожароустойчиви врати и многофункционални врати. Фирмата е одитирана от „ДЕДАЛ-ОС“ ООД.

Системи за управление по отношение на околната среда, ISO 14001:2015

АРП има внедрени Системи за управление по отношение на околната среда, съгласно ISO 14001:2015, Сертификат № GIBP-0099-EC Фирмата е одитирана от „ДЕДАЛ-ОС“ ООД.

Система за фабричен производствен контрол на външни пожароустойчиви врати

Сертификат за СЕ-маркировка, съгласно БДС ЕN 16034 и БДС EN 14351-1 за Комплекти врати за пешеходци с характеристики за устойчивост на огън и/или управление на дим, външни врати – Сертификат № 1922-CPR-1269. Фирмата е одитирана от „ДЕДАЛ-ОС“ ООД

Сертификат за съответствие по стандарт БДС ЕN 14351-2

Сертификат за съответствие по стандарт БДС EN 14351-2 за вътрешни стоманени многофункционални врати без изисквания за устойчивост на огън и/или пропускане на дим, модел: Економи Плюс. Фирмата е одитирана от ДЕДАЛ ОС ООД

Сертификат за съответствие по стандарт БДС ЕN 14351-2

Сертификат за съответствие по БДС EN 14351-2 за вътрешни стоманени многофункционални врати, модел: Економи. Фирмата е одитирана от "Пожарна сертификация и инспекция" ЕООД.

Система за фабричен производствен контрол за пожароустойчиви врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи

Сертификат за СЕ-маркировка, съгласно БДС ЕN 16034 и БДС EN 13241 за Комплекти врати за пешеходци с характеристики за устойчивост на огън и/или управление на дим, врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи – Сертификат № 1922-CPR-1441. Фирмата е одитирана от „ДЕДАЛ-ОС“ ООД.

Система за фабричен производствен контрол на многофункционални врати без характеристики за устойчивост на огън и управление на дим

АРП издава CE маркировка на врати: Външни врати, съгласно БДС EN 14351-1; Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи, съгласно БДС EN 13241

Становища за допустимост за вътрешни пожароустойчиви врати

Становища за допустимост, съгласно чл. 4, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Р. България и БДС ЕN 16034 и БДС EN 14351-2 за Комплекти врати за пешеходци с характеристики за устойчивост на огън и/или управление на дим, вътрешни врати вижте в регистрите на сайта на ГД ПБЗН – МВР София

Сертификат за съответствие по стандарт EN 16034:2014 и ЕN 14351-2:2018

Сертификат за съответствие по EN 16034:2014 и EN 14351-2:2018 за вътрешни пешеходни врати Економи Плюс, еднокрили и двукрили, с и без остъкление и вентилационни решетки с характеристики за устойчивост на огън и/или управление на дим - Сертификат № 0557. Фирмата е одитирана от „ДЕДАЛ-ОС“ ООД.

Система за фабричен производствен контрол за пожароустойчиви врати

Сертификат за Ü-маркировка, съгласно ЕN 16034 и DIN 18200 за Комплекти врати за пешеходци с характеристики за устойчивост на огън и/или управление на дим – Сертификат за Ü-маркировка. Фирмата е одитирана от ift Rosenheim GmbH – Германия.

DIBt - Немско национално строително разрешително

АРП има Немско национално строително разрешително (DIBt). Фирмата е одитирана от ift Rosenheim GmbH – Германия.