Стоманените пожароустойчиви, самозатварящи се, димо- и газоуплътнени, топло- и шумоизолиращи врата, искронеобразуващи врати са предназначени за предотвратяване разпространението на пожар от помещения или пожарен сектор, където е възникнал пожара към съседните помещения, както и осигуряването на безопасната евакуация на хора през нея.

Вратите се инсталират в обекти, където има изисквания за монтаж на врати с повишени изисквания за огнеустойчивост при огнево въздействие от двете страни на вратата и за врати постоянно отворени, които се самозатварят при възникване на пожар.

При възникване на пожар, вратата запазва целостта си в продължение на 30’, 60’, 90’или 120 минути, в зависимост от класа на огнеустойчивост, за който е изпитана, и ограничава топлинното излъчване на огъня от едно помещение към друго.

Определянето на огнеустойчивостта на пожарозащитни врати и затварящи устройства, предназначени за монтиране в отвори се извършва по Европейски стандарт, приет като БДС EN 1634-1:2009.

Класификацията на вратата се извършва по БДС EN13501-2 при двустранно огнево въздействие.

Оценяването на съответствието по реда на част Трета от НСИСОССП се извършва, чрез издаване на Становище за допустимост на основание чл. 54 от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти от Главна Дирекция Пожарна Безопасност и Защита на Населението към МВР гр. София.Методи на изпитване и класификация и СЕ маркировка:
огнеустойчивост EN 1634-1, EN 13501-2
• димо и газо-уплътненост EN 1634-3, EN 13501-2
• външна врата EN 14351-1 - СЕ маркировка
• самозатваряща се EN 1154A
• термоизолация EN ISO 12567-1
• звукоизолация EN ISO 140-3, EN ISO 717-1
• взломоустойчивост EN V 1627
• евакуационна врата DIN 18250, EN 179, EN 1125
• Anti-Ex – искронеобразуваща врата EN 1127
• устойчивост на вятър EN 12210, EN 12211
• въздухонепроницаемост EN 1026
• въздухонепропускливост EN 1027

Технически спесификации