Фирма "АРП" ООД предоставя за информация на клиентите своите Декларации за експлоатационни показатели на Външни стоманени пожароустойчиви врати, на които издава СЕ маркировка съгласно Реглемент (ЕС) № 305/2011.

Оригинални Декларации за експлоатационни показатели се издават в офиса на фирма "АРП" ООД с мокър печат и подпис на управителя. В Декларацията е записан серийния номер на вратата и датата на производство.
Върху крилото на вратата е залепен стикер със СЕ маркировка, на който можете да откриете същите данни, които са вписани в Декларацията за експлоатационни показатели.

Фирма "АРП" ООД издава Декларации за характеристики на строителен продукт на основание чл. 4, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Р. България (НУРВСПСРБ), обн. ДВ бр. 14 от 2015 г.  
Стоманени пожароустойчиви серия Економи

Стоманени пожароустойчиви серия Економи